­

mgr Grażyna Rzeźnik

Zadania sekcji:

Inicjowanie, wytyczanie kierunków i przedsięwzięć zmierzających do poznawania zachowań i czynników szkodliwych dla zdrowia

Popularyzacja zasad higieny i metod zapobiegania chorobom, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

 

-rozpoznanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania,

-opracowanie i realizowanie Lokalnych i gminnych programów prozdrowotnych,

-wdrażanie programów edukacyjnych,

-współrealizowane programów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,

-badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzi w ich środowiskach,

-monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań,

-organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych oraz edukacji związanej z realizacją programów oz,

-wypracowanie metod i form oddziaływania w tym opracowanie scenariuszy imprez, wystaw itp. poświeconych zdrowiu,

-udzielanie pomocy metodycznej, organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświaty i wychowania oraz innym instytucjom i organizacjom w realizacji zadań prozdrowotnych,

-koordynowanie działań prozdrowotnych w rejonie PSSE,

-poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych,

-współpraca z samorządami lokalnymi, lokalnymi mediami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,

-wypożyczanie pomocy naukowych, literatury, filmów,

-prowadzenie dokumentacji pracy działu,

-prowadzenie analiz i sprawozdawczości,

-prowadzenie prac administracyjno-biurowych i technicznych

 

Ponadto :

-prowadzenie szkoleń dotyczących problematyki HIV I AIDS społeczeństwa.

­