­

Rys historyczny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Grudządzu.

 

W latach 1930-1939 na terenie miasta i powiatu Grudziądz za sprawy sanitarne odpowiadali lekarze medycyny.

 

Adam Dubownik

Adam Platek.

1946-1951r. za sprawy sanitarno-epidemiologiczne na terenie miasta i powiatu grudziądzkiego odpowiadały:

 

Miejska i Powiatowa Kolumny Sanitarno-Epidemiologiczne przekształcone w 1952 roku w Miejską i Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną podległe Wydziałom Zdrowia Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w Grudziądzu.

Merytoryczny nadzór nad tymi placówkami pełniła WSSE w Bydgoszczy.

1 kwietnia 1952 roku zostaje oficjalnie otwarta Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu zlokalizowana przy ul. Warszawskiej 1 (obecna ul. Hallera), dyrektorem zostaje dr Jan Wieczór.

 

Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostaje lekarz medycyny Stanisław Stankiewicz.

 

Struktura organizacyjna MSSE obejmuje nadzór sanitarny, przeciw - epidemiczny i laboratoryjny.

 

W 1952 roku MSSE posiadała trzy pracownie:

 

bakteriologiczną,

badania wody,

badania żywności.

W dniu 14 sierpnia 1954 roku na mocy Dekretu o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu staje się aparatem pracy Państwowego Inspektora Sanitarnego wykonując rozszerzone dekretem zadania.

 

Pierwszym Państwowym Inspektorem Sanitarnym a równocześnie dyrektorem MSSE w Grudziądzu został dr Jan Wieczór, który pełnił tę funkcję do chwili zgonu - 21.03. 1963r.

 

Od 1956 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z dekretem stosuje przymusowe postępowanie w administracji, celem wyegzekwowania zarządzeń sanitarnych. W 1958 roku - zarządzenie Ministra Zdrowia (z dnia 08.04.1958r.) reguluje organizację i określa obowiązki i uprawnienia pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

 

W 1962 roku następuje połączenie Stacji Miejskiej i Powiatowej a pracownicy Stacji Powiatowej z pomieszczeń zajmowanych przy ul. Wybickiego 39 (dawna Powiatowa Rada Narodowa - obecnie ZUS w Grudziądzu) zostają przeniesieni do pomieszczeń przy ul Warszawskiej 1 (obecnie ul. Hallera).

 

W 1958 roku w zakres działania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu zostaje włączony nadzór nad higieną pracy, początkowo był to nadzór bieżący a od 1963 roku po powstaniu Pracowni Higieny Pracy rozszerzony o wykonywanie badań środowiskowych na stanowiskach pracy w zakładach.

 

W 1973 roku zostaje utworzona nowa pracownia Sanitarnej Ochrony Powietrza Atmosferycznego (SOPA) podporządkowana Oddziałowi Higieny Komunalnej. W 1975 roku Oddział Higieny Pracy, nadzór i pracownia w związku z coraz to nowymi zadaniami co do rozpoznawania zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy i wprowadzaniu nowych technik analitycznych zostają przeniesione do budynku przy ul. Wybickiego 30 w Grudziądzu (dawny budynek Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Grudziądzu) gdzie funkcjonuje do 1989 roku.

 

W 1975 w wyniku reformy administracyjnej państwa powstaje 49 województw. Miasto i powiat Grudziądz zostaje przydzielone do województwa toruńskiego. Powstaje Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Toruniu. Następuje zmiana nazwy Stacji na Terenową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Grudziądzu.

 

TSSE w Grudziądzu przejmuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmnie, która staje się jej Oddziałem.

 

W latach 1963-1996 funkcję Państwowego Powiatowego/Terenowego Inspektora Sanitarnego i dyrektora Powiatowej/Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu pełnili:

 

mgr Kazimierz Łukaszewicz,

lekarz medycyny - Stanisław Włodarczyk,

lekarz weterynarii - Ryszard Dumało,

lekarze medycyny Piotr Ignatowski,

lekarz medycyny - Jan Woltański,

lekarz medycyny - Stanisław Dąbek,

mgr Andrzej Opalewski.

Zastępcami byli:

 

mgr Kazimierz Łukaszewicz,

mgr Maria Beszczyńska-Wilamowicz,

mgr Jerzy Langner,

mgr Zdzisława Spychała-Maliszewska.

Do 1998 roku Kierownikami Oddziału w Chełmnie byli instruktorzy higieny:

 

Władysław Kępka

Kazimierz Cherek.

W listopadzie 1989 roku  TSSE w Grudziądzu zmienia lokalizację z budynku przy ul. Warszawskiej 1 (obecnie Hallera) do adaptowanych pomieszczeń przy ul. Kosynierów Gdyńskich 31 (zostaje tu także przeniesiony Oddział Higieny Pracy z ul. Wybickiego 31 w Grudziądzu) budynek ten Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu zajmuje do dnia dzisiejszego. Był on sukcesywnie poddawany modernizacji i remontom w latach 1997-2004.

 

W 1991 roku TSSE w Grudziądzu Oddział w Chełmnie otrzymał nowy budynek, zlokalizowany przy ul. Łunawskiej 1.

 

W 1999 roku - kolejna reforma administracyjna - zostaje zmieniony obszar działania WSSE. Nowe województwo otrzymuje nazwę Kujawsko ? Pomorskie a Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna staje się Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grudziądzu.

 

Oddział w Chełmnie staje się samodzielną jednostką - powstaje Powiatowa Stacja Sanitarno ? Epidemiologiczna w Chełmnie.

 

Następuje również zmiana podległości na poziomą i Powiatowa Inspekcja Sanitarna wchodzi w skład Powiatowej Administracji Zespolonej.

 

 

 

Od 27 kwietnia 2002 roku Inspekcja Sanitarna zostaje wyłączona z Powiatowej Administracji Zespolonej i staje się ponownie Państwową Inspekcją Sanitarną.

 

Obecnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy.

 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Grudziądzu i Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jest:

 

lek. med. Andrzej Banasiak, który pełni tę funkcję od 1 stycznia 1997 roku do chwili obecnej,

zastępcą jest mgr inż. Ewa Kamińska.

 

 

W celu dostosowania działalności Stacji do wymogów Unii Europejskiej w 2002 roku przystąpiono do zmian strukturalnych zakończonych wydzieleniem Oddziału Laboratoryjnego i Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego. Zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącym przygotowania jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej do akredytacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitany w Grudziądzu wydał zarządzenie z dnia 11.04.2003 r. dotyczące rozpoczęcia wdrażania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu w Oddziale Laboratoryjnym i w Oddziale Nadzoru.

 

Od 1 stycznia 2004 roku Oddział Laboratoryjny zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego nr 25/04 został ujęty w wykazie jednostek tworzących zintegrowany system urzędowej kontroli żywności, kontroli i monitoringu wody oraz kąpielisk w powiatach tucholskim, świeckim, chełmińskim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim i mieście Grudziądzu.

W skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu wchodzą:

" Laboratorium Badania Żywności i Żywienia 

" Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego 

" Laboratorium Oceny Środowiska Pracy 

" Laboratorium Mikrobiologiczne 

W dniu 16.06.2004 roku złożono wniosek o akredytację Oddziału Laboratoryjnego do Polskiego Centrum Akredytacji. 13 grudnia 2004 roku. Oddział Laboratoryjny otrzymał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 561, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres metod do akredytacji obejmuje badania w dziedzinie:

" Mikrobiologii Żywności i Żywienia 

" Badania Środowiska Komunalnego

 

Uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacji odbyło się podczas uroczystości z okazji 85-lecia służby sanitarno-epidemiologicznej oraz 50-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej 6 stycznia 2005 r. Certyfikat wręczył Andrzeja Trybusz, Główny Inspektor Sanitarny.

Funkcjonujący w Oddziale Laboratoryjnym system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zapewnia, że wykonywane badania są wysokiej jakości i dostarczają rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników.

W 2005 zgodnie z założeniami Polityki Jakości rozszerzano zakres akredytacji o kolejne metody badawcze w zakresie mikrobiologii wody i żywności oraz w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej . 

W 2006 Oddział Laboratoryjny rozszerzył zakres akredytacji o badania fizykochemii wody. Natomiast w 2007 roku rozszerzono zakres akredytacji o kolejne metody z zakresu mikrobiologii i fizykochemii oraz o badania wykonywane przez Laboratorium Oceny Środowiska Pracy w zakresie poboru próbek, oznaczania stężeń pyłu całkowitego i respirabilnego, wolnej krystaliczne krzemionki w pyle oraz badania hałasu i pomiaru oświetlenia.

W następnych latach rozszerzono zakres akredytacji o kolejne metody. Aktualny zakres akredytacji Nr AB 561

 

www.pca.gov.pl

 

Kolejne metody są przygotowywane do akredytacji. 

Obecnie w Oddziale Laboratoryjnym wykonywane są badania z terenu powiatów: Grudziądz, Chełmno, Świecie.

­